Wij respecteren jouw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Beonder. Beonder houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy goed te beschermen. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om onze diensten te kunnen verzorgen. Indien je gegevens invult op onze website gebruiken wij die gegevens om contact met je op te nemen.

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens Beonder verwerkt en waarom ze dat doet. Beonder is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw persoonsgegevens door andere partijen, websites en/of bronnen worden verwerkt. Wij raden je aan om in voorkomend geval de privacyverklaringen van die partijen goed door te lezen.

In het geval van persoonsgegevensverwerking in de software van Beonder zal Beonder in de regel een verwerker zijn in de zin van de AVG en geen verwerkingsverantwoordelijke. Beonder verwerkt de persoonsgegevens immers ten behoeve en in opdracht van haar klanten/afnemers (bijvoorbeeld je werkgever). Die klant is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke omdat hij beslist dat er persoonsgegevens worden opgeslagen in de systemen van Beonder en wat hij met de persoonsgegevens doet. Ook beslist hij of je een account krijgt om onze software te kunnen gebruiken. Voor meer informatie over deze specifieke verwerking én voor het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene, dien je je derhalve tot de klant/afnemer van Beonder te wenden en niet tot Beonder zelf. Indien en voor zover Beonder zelf verwerkingsverantwoordelijke is, bijvoorbeeld voor het gebruik van de website van Beonder, kun je je voor meer informatie en voor het uitoefenen van jouw rechten wenden tot Beonder. Niettemin geeft Beonder in deze privacyverklaring graag aan hoe zij met jouw persoonsgegevens (zowel als verwerker als verwerkingsverantwoordelijke) omgaat.

Contactgegevens

Beonder B.V.
Oranjestraat 10, 7451CC Holten
privacy@beonder.com
https://www.beonder.com

Ons team is op de volgende tijden beschikbaar:

Werkdagen van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beonder B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten/onze software en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren ten behoeve van onze klanten, de arbeidsovereenkomst met onze medewerkers uit te kunnen voeren en contact met u op te kunnen nemen indien u ons contactformulier invult. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Geautomatiseerde besluitvorming

Beonder B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) (rechts)gevolgen kunnen hebben voor personen. Met andere woorden: er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beonder B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beonder B.V. bewaart als verwerkingsverantwoordelijkejouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt in / met gebruikmaking van onze diensten/onze software dan bewaren we die gegevens zolans onze afnemer klant van Beonder is, of zolang onze afnemer dat van ons verlangt. Voor meer informatie over de bewaartermijnen in het geval jouw persoonsgegevens worden verwerkt in opdracht en ten behoeve van onze klant/afnemer, verwijzen wij je naar die desbetreffende klant/afnemer (bijvoorbeeld je werkgever).

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Beonder of die van een derde partij.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met (of verkocht aan) derden.  Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als je of onze klant (in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke) daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met jou hebben, als de wet dit van ons vraagt of als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in (uitsluitend) onze opdracht, sluiten wij een (sub-)verwerkersovereenkomst.Hierin eisen wij dat deze bedrijven eenzelfde niveau van beveiliging bieden voor het beschermen van jouw gegevens en dat zij vertrouwelijk met deze gegevens zullen omgaan.  Zo maakt Beonder gebruik van de servers van CLOUDVPS B.V. , uit Rotterdam, gevestigd aan de Oostmaaslaan 71 (3063 AN) om de gegevens op te slaan. Daarnaast geeft Beonder de gegevens mogelijk door aan haar administratiekantoor OAMKB te Groningen.

Wij geven jouw gegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beonder B.V. gebruikt alleen technische,functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle cookies die al zijn opgeslagen verwijderen via de instellingen van je browser.

Rechten betrokkenen

Betrokkenen hebben een aantal rechten die je bij de verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen. Dat zal in sommige gevallen onze klant/afnemer zijn. Voor zover wij verwerkingsverantwoordelijke zijn voor jouw persoonsgegevensverwerking kun je in beginsel de navolgende rechten uitoefenen bij ons: het recht op inzage, op rectificatie, op wissing, op beperking van de verwerking, op dataportabiliteit en recht van bezwaar. Wij streven er naar alle rechten van betrokkenen te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen te honoreren. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren.

Wil je gebruik maken van je rechtenof heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@beonder.com. Indien Beonder redenen heeft om te twijfelen aan de identiteit van de verzoeker kan zij vragen om je nader te identificeren.  Beonder B.V. streeft er naar om binnen vier weken op jouw verzoek tereageren. Ben je ontevreden over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Dan kun je een klacht indienen via het voornoemde e-mailadres. Mochten we er samen onverhoopt niet uit komen dan heb je de om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beonder B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Beonder B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Overige

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 7 mei 2018.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen we op deze website en in de app worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens voor de doeleinden van de genoemde Verwerking;

 1. een geïmplementeerd beveiligingsbeleid en het periodiek updaten en implementeren van het beveiligingsbeleid;
 2. herstelprocedures om de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch beveiligingsincident;
 3. De pseudonimisering en versleuteling van Persoonsgegevens: alle Persoonsgegevens en gegevensbestanden zullen op veilige wijze, encrypted, worden opgeslagen en/of getransporteerd;
 4. transport van Persoonsgegevens en gegevensbestanden vindt enkel plaats via beveiligde HTTPS verbindingen (op basis van een extended validatiecertificaat);
 5. voldoen aan de geheimhoudingsbepaling van de Verwerkersovereenkomst;
 6. geheimhoudingsverplichtingen in arbeidsovereenkomsten;
 7. het aanwijzen van een beperkt aantal betrokken medewerkers van Verwerker, die met de uitvoering van de Verwerking van Persoonsgegevens zijn belast en geautoriseerd zijn om zichzelf toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens, welke medewerkers uitdrukkelijk alleen gerechtigd zijn om de voor de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten.
 8. indringeralarm;
 9. een geïmplementeerde gedragscode en/of certificeringsmechanisme;
 10. Verwerker houdt zich regelmatig op de hoogte van de laatste informatie omtrent beveiliging;
 11. De datacenters waarvan Verwerker gebruik maakt zijn ten minste ISO/IEC 27001 gecertificeerd en bevinden zich in EU;